Anatomia di un rapimento

(Tengoku to jigoku, 1963)