Il caso Thomas Crown

(The Thomas Crown Affair, 1968)