La triade di Shanghai

(Yao a yao yao dao waipo qiao, 1995)